Có 2 kết quả:

影像档 yǐng xiàng dàng影像檔 yǐng xiàng dàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

image file

Từ điển Trung-Anh

image file