Có 2 kết quả:

应急照射 yìng jí zhào shè應急照射 yìng jí zhào shè

1/2

Từ điển Trung-Anh

emergency exposure (nuclear energy)

Từ điển Trung-Anh

emergency exposure (nuclear energy)