Có 2 kết quả:

应接 yìng jiē應接 yìng jiē

1/2

yìng jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend to
(2) to deal with