Có 2 kết quả:

硬來 yìng lái硬来 yìng lái

1/2

yìng lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to use force

yìng lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to use force