Có 2 kết quả:

用戶定義 yòng hù dìng yì用户定义 yòng hù dìng yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

user-defined

Từ điển Trung-Anh

user-defined