Có 2 kết quả:

游山玩水 yóu shān wán shuǐ遊山玩水 yóu shān wán shuǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to go on a scenic tour

Từ điển Trung-Anh

to go on a scenic tour