Có 2 kết quả:

游說團 yóu shuì tuán游说团 yóu shuì tuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

lobby group

Từ điển Trung-Anh

lobby group