Có 2 kết quả:

邮亭 yóu tíng郵亭 yóu tíng

1/2

yóu tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postal kiosk
(2) (old) rest shelter for couriers

yóu tíng

phồn thể