Có 2 kết quả:

邮务士 yóu wù shì ㄧㄡˊ ㄨˋ ㄕˋ郵務士 yóu wù shì ㄧㄡˊ ㄨˋ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mailman (Tw)

Từ điển Trung-Anh

mailman (Tw)