Có 4 kết quả:

由于 yóu yú由於 yóu yú魷魚 yóu yú鱿鱼 yóu yú

1/4

yóu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) due to
(2) as a result of
(3) thanks to
(4) owing to
(5) since
(6) because

Một số bài thơ có sử dụng

yóu yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) due to
(2) as a result of
(3) thanks to
(4) owing to
(5) since
(6) because

Một số bài thơ có sử dụng

yóu yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

squid

yóu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

squid