Có 2 kết quả:

有百害而无一利 yǒu bǎi hài ér wú yī lì ㄧㄡˇ ㄅㄞˇ ㄏㄞˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄧ ㄌㄧˋ有百害而無一利 yǒu bǎi hài ér wú yī lì ㄧㄡˇ ㄅㄞˇ ㄏㄞˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄧ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

having no advantage whatsoever

Từ điển Trung-Anh

having no advantage whatsoever