Có 2 kết quả:

有百利而无一弊 yǒu bǎi lì ér wú yī bì ㄧㄡˇ ㄅㄞˇ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄧ ㄅㄧˋ有百利而無一弊 yǒu bǎi lì ér wú yī bì ㄧㄡˇ ㄅㄞˇ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄧ ㄅㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to have many advantages and no disadvantages

Từ điển Trung-Anh

to have many advantages and no disadvantages