Có 2 kết quả:

有害无利 yǒu hài wú lì有害無利 yǒu hài wú lì

1/2

Từ điển Trung-Anh

harmful and without benefit (idiom); more harm than good

Từ điển Trung-Anh

harmful and without benefit (idiom); more harm than good