Có 2 kết quả:

有借有还,再借不难 yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán有借有還,再借不難 yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán

1/2

Từ điển Trung-Anh

return what you borrowed on time, you may borrow again next time (idiom)

Từ điển Trung-Anh

return what you borrowed on time, you may borrow again next time (idiom)