Có 2 kết quả:

有賴於 yǒu lài yú有赖于 yǒu lài yú

1/2

yǒu lài yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to depend on

yǒu lài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to depend on