Có 2 kết quả:

有联系 yǒu lián xì有聯繫 yǒu lián xì

1/2

yǒu lián xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be connected
(2) to be related

yǒu lián xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be connected
(2) to be related