Có 2 kết quả:

有錢有勢 yǒu qián yǒu shì有钱有势 yǒu qián yǒu shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

rich and powerful (idiom)

Từ điển Trung-Anh

rich and powerful (idiom)