Có 1 kết quả:

有眼光 yǒu yǎn guāng

1/1

yǒu yǎn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have good taste