Có 2 kết quả:

有影响 yǒu yǐng xiǎng有影響 yǒu yǐng xiǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

influential

Từ điển Trung-Anh

influential