Có 1 kết quả:

有朝一日 yǒu zhāo yī rì ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one day
(2) sometime in the future