Có 2 kết quả:

有征无战 yǒu zhēng wú zhàn有征無戰 yǒu zhēng wú zhàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to win without a fight (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to win without a fight (idiom)