Có 2 kết quả:

又紅又腫 yòu hóng yòu zhǒng ㄧㄡˋ ㄏㄨㄥˊ ㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ又红又肿 yòu hóng yòu zhǒng ㄧㄡˋ ㄏㄨㄥˊ ㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)