Có 2 kết quả:

又紅又腫 yòu hóng yòu zhǒng又红又肿 yòu hóng yòu zhǒng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be red and swollen (idiom)