Có 2 kết quả:

又要馬兒跑,又要馬兒不吃草 yòu yào mǎr pǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄆㄠˇ ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄔ ㄘㄠˇ又要马儿跑,又要马儿不吃草 yòu yào mǎr pǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄆㄠˇ ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄔ ㄘㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you can't expect the horse to run fast but not let it graze (idiom)
(2) fig. you can't have your cake and eat it, too

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you can't expect the horse to run fast but not let it graze (idiom)
(2) fig. you can't have your cake and eat it, too