Có 1 kết quả:

愚公移山 yú gōng yí shān

1/1

yú gōng yí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the old man moves mountains (idiom); fig. where there's a will, there's a way