Có 4 kết quả:

渔钩儿 yú gōur ㄩˊ 漁鉤兒 yú gōur ㄩˊ 魚鉤兒 yú gōur ㄩˊ 鱼钩儿 yú gōur ㄩˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

variant of 魚鉤兒|鱼钩儿[yu2 gou1 r5]

Từ điển Trung-Anh

variant of 魚鉤兒|鱼钩儿[yu2 gou1 r5]

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]