Có 4 kết quả:

渔钩儿 yú gōur漁鉤兒 yú gōur魚鉤兒 yú gōur鱼钩儿 yú gōur

1/4

yú gōur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 魚鉤兒|鱼钩儿[yu2 gou1 r5]

yú gōur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 魚鉤兒|鱼钩儿[yu2 gou1 r5]

yú gōur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]

yú gōur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]