Có 2 kết quả:

余光 yú guāng餘光 yú guāng

1/2

yú guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (out of) the corner of one's eyes
(2) peripheral vision
(3) residual light
(4) light of the setting sun

yú guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (out of) the corner of one's eyes
(2) peripheral vision
(3) residual light
(4) light of the setting sun

Một số bài thơ có sử dụng