Có 2 kết quả:

余留事务 yú liú shì wù餘留事務 yú liú shì wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

unfinished business

Từ điển Trung-Anh

unfinished business