Có 2 kết quả:

魚龍混雜 yú lóng hùn zá ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ鱼龙混杂 yú lóng hùn zá ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. fish and dragons mixed in together (idiom); fig. crooks mixed in with the honest folk

Từ điển Trung-Anh

lit. fish and dragons mixed in together (idiom); fig. crooks mixed in with the honest folk