Có 2 kết quả:

魚鰭 yú qí鱼鳍 yú qí

1/2

yú qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fin

yú qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fin