Có 2 kết quả:

魚群 yú qún鱼群 yú qún

1/2

yú qún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shoal of fish

yú qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shoal of fish