Có 2 kết quả:

于焉 yú yān ㄩˊ ㄧㄢ於焉 yú yān ㄩˊ ㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(classical) see 於是|于是[yu2 shi4]

Từ điển Trung-Anh

(classical) see 於是|于是[yu2 shi4]

Một số bài thơ có sử dụng