Có 2 kết quả:

魣魚 yú yú魣鱼 yú yú

1/2

yú yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

perch

yú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perch