Có 2 kết quả:

余韵 yú yùn餘韻 yú yùn

1/2

yú yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pleasant lingering effect
(2) memorable stylishness
(3) haunting tune
(4) aftertaste (of a good wine etc)

yú yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pleasant lingering effect
(2) memorable stylishness
(3) haunting tune
(4) aftertaste (of a good wine etc)

Một số bài thơ có sử dụng