Có 2 kết quả:

羽緞 yǔ duàn ㄩˇ ㄉㄨㄢˋ羽缎 yǔ duàn ㄩˇ ㄉㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

camlet (silk fabric)

Từ điển Trung-Anh

camlet (silk fabric)