Có 2 kết quả:

語境依賴性 yǔ jìng yī lài xìng ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ语境依赖性 yǔ jìng yī lài xìng ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

context dependency

Từ điển Trung-Anh

context dependency