Có 2 kết quả:

与人方便,自己方便 yǔ rén fāng biàn , zì jǐ fāng biàn與人方便,自己方便 yǔ rén fāng biàn , zì jǐ fāng biàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Help others, and others may help you (idiom).

Từ điển Trung-Anh

Help others, and others may help you (idiom).