Có 2 kết quả:

予以照顧 yǔ yǐ zhào gù ㄩˇ ㄧˇ ㄓㄠˋ ㄍㄨˋ予以照顾 yǔ yǐ zhào gù ㄩˇ ㄧˇ ㄓㄠˋ ㄍㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to ask sb to carefully consider a request (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to ask sb to carefully consider a request (idiom)