Có 4 kết quả:

預定 yù dìng預訂 yù dìng预定 yù dìng预订 yù dìng

1/4

yù dìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

dự định

Từ điển Trung-Anh

to schedule in advance

Một số bài thơ có sử dụng

yù dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to place an order
(2) to book ahead

yù dìng

giản thể

Từ điển phổ thông

dự định

Từ điển Trung-Anh

to schedule in advance

yù dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to place an order
(2) to book ahead