Có 3 kết quả:

豫告 yù gào預告 yù gào预告 yù gào

1/3

yù gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 預告|预告[yu4 gao4]
(2) to forecast
(3) to predict
(4) advance notice

yù gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forecast
(2) to predict
(3) advance notice

yù gào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forecast
(2) to predict
(3) advance notice