Có 1 kết quả:

玉荷包 yù hé bāo

1/1

yù hé bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jade purse, a cultivar of lychee