Có 2 kết quả:

慾火焚身 yù huǒ fén shēn欲火焚身 yù huǒ fén shēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

burning with desire

Từ điển Trung-Anh

burning with desire