Có 2 kết quả:

欲加之罪,何患无辞 yù jiā zhī zuì , hé huàn wú cí欲加之罪,何患無辭 yù jiā zhī zuì , hé huàn wú cí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) If you want to condemn sb, don't worry about the pretext (idiom, from Zuozhuan 左傳|左传); one can always trump up a charge against sb
(2) Give a dog a bad name, then hang him.

Từ điển Trung-Anh

(1) If you want to condemn sb, don't worry about the pretext (idiom, from Zuozhuan 左傳|左传); one can always trump up a charge against sb
(2) Give a dog a bad name, then hang him.