Có 2 kết quả:

預警 yù jǐng预警 yù jǐng

1/2

yù jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warning
(2) early warning

yù jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warning
(2) early warning