Có 2 kết quả:

域名服务器 yù míng fú wù qì ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ域名服務器 yù míng fú wù qì ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

domain name server

Từ điển Trung-Anh

domain name server