Có 2 kết quả:

遇难船 yù nán chuán ㄩˋ ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢˊ遇難船 yù nán chuán ㄩˋ ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

shipwreck

Từ điển Trung-Anh

shipwreck