Có 2 kết quả:

預熱 yù rè预热 yù rè

1/2

yù rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preheat
(2) warm-up

yù rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preheat
(2) warm-up