Có 2 kết quả:

玉人吹箫 yù rén chuī xiāo ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ玉人吹簫 yù rén chuī xiāo ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) virtuoso piper wins a beauty
(2) the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公

Từ điển Trung-Anh

(1) virtuoso piper wins a beauty
(2) the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公