Có 1 kết quả:

御戎 yù róng

1/1

yù róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(military) chariot driver (old)