Có 1 kết quả:

欲善其事,必先利其器 yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì ㄩˋ ㄕㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄧˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

To do a good job, an artisan needs the best tools (idiom). Good tools are prerequisite to the successful execution of a job