Có 2 kết quả:

遇险 yù xiǎn遇險 yù xiǎn

1/2

yù xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get into difficulties
(2) to meet with danger

yù xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get into difficulties
(2) to meet with danger